Khối đơn vị sản xuất gồm 05 xí nghiệp và 2 Chi nhánh Cty tại TP. Đà Nẵng & TP. Hồ Chí Minh

       1. Xí nghiệp thi công số 1

        2. Xí nghiệp thi công số 2

         3. Xí nghiệp thi công số 3

        4. Xí nghiệp Khảo sát thiết kế

        5. Xí nghiệp cung ứng vật tư

         6. Chi nhánh TP Đà Nẵng

         7. Chi nhánh TP Hồ Chí Minh